Aby sa lepšie učilo....

                                                               Slovenský jazyk

 

 

 Slovné druhy 

 
 Podstatné mená
Všeobecné a vlastné PM Vlastné mená osôb Vlastné mená zvierat
Názvy obcí Názvy pohorí Názvy riek
Názvy významných miest    
Prídavné mená
Zámená
Číslovky
Slovesá
Príslovky
Predložky
Spojky
Častice
Citoslovcia