Mgr. Tímea Matušeková

Vybrané slová po V

Doplň do slov i/í alebo y/ý.
Pršli sme na návštevu k strkovi Vktorovi.
Nadšene nás prvtali.
Strná vkrkla, že som vchudnutá ako vžla.
Čo to je?
Vžla je poľovný pes s krátkou srsťou a je veľm vziabnutý.
Vsvetlil m strko.
Vzná sa v tom, veď je poľovník.
Prrodu dobre pozná.
V lese m ukázal vra, ktorý sedel na vsokom strome.
Zo stromu vseli velikánske šišky.
Počuli sme v diaľke zavjať vlkov.
Tento vlet sa m veľmi páčil.
???