Mgr. Adriana Kamenská

Slovné druhy

Do prázdnych okienok dopíš číslo slovného druhu:
1 - podstatné meno
2 - prídavné meno
3 - zámeno
4 - číslovka
5 - sloveso
6 - príslovka
7 - predložka
8 - spojka
vietor = moje = sedem = naschvál = alebo =
svietilo = farebné = nad = aj = doma =
ja = že = počítače = siedmy = mne =
vädnúť = sledujem = hore = farebný = papier =